being Vietnamese · finland · lifestyle

Mình thích sống ở “tây” vì

Cần mua gì, vào siêu thị là có hết. Continue reading “Mình thích sống ở “tây” vì”

Advertisements